Instellingen Windows 10: onderdeel Bijwerken en beveiliging

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Bijwerken en beveiliging van het venster Instellingen.

Sub Windows Update
Sub Windows Defender
Sub Back-up
Sub Probleem oplossen
Sub Systeemherstel
Sub Activering
Sub Mijn apparaat zoeken
Sub Voor ontwikkelaars
Sub Windows Insider-programma

Sub Windows Update

Dagelijks wordt op de achtergrond gecontroleerd of er nieuwe updates beschikbaar zijn voor Windows (en andere door Microsoft uitgegeven software). Updates worden waar mogelijk direct ge´nstalleerd. Het gaat om updates die nieuwe functionaliteit aan Windows toevoegen, dan wel Windows sneller, veiliger en stabieler maken. Met de knop Naar updates zoeken kan eventueel ook handmatig worden gecontroleerd of er nieuwe updates voor Windows en andere door Microsoft uitgegeven software beschikbaar zijn. In tegenstelling tot Windows 10 Pro is het bij Windows 10 Home (de versie die op de meeste thuiscomputers staat) om veiligheidsredenen onmogelijk updates te verbergen zodat de installatie wordt uitgesteld of voorkomen. De reden is simpel: bij voorgaande Windows-versies kwamen computergebruikers in de problemen door een besmetting omdat ze de updatefunctie hadden uitgeschakeld. Daarnaast beschouwt Microsoft Windows 10 niet langer als een product maar meer als een service, ook vanuit deze context is het belangrijk alle Windows-installaties up-to-date te houden.

Via de link Geschiedenis van ge´nstalleerde updates weergeven is te zien welke updates reeds zijn ge´nstalleerd (probleemveroorzakende updates kunnen desgewenst vanuit deze geschiedenis worden verwijderd, zie verderop). Omdat de computer bij het installeren van updates nogal eens automatisch opnieuw moet worden opgestart, gaat de voorkeur ernaar uit om dit onderhoud te plannen op een tijdstip waarop de computer doorgaans niet wordt gebruikt. Via de link Gebruikstijden wijzigen zijn de werktijden in te stellen, binnen dit tijdsbestek worden geen updates ge´nstalleerd. Het ingestelde tijdsframe (van maximaal 18 uur) loopt standaard van 8 uur ĺs ochtends tot 5 uur ĺs middags: wordt voornamelijk in de avonduren gewerkt dan is het dus verstandig het tijdsframe daarop aan te passen. Voordat Windows de updates installeert en opnieuw opstart, wordt gecontroleerd of de computer op dat moment daadwerkelijk buiten gebruik is. Via de link Opties voor opnieuw opstarten is eventueel nog een vast tijdstip in te stellen waarop Windows opnieuw mag opstarten om de installatie van een update af te ronden. De toegevoegde waarde hiervan is echter beperkt, aangezien Windows in de meeste gevallen net zo goed direct opnieuw opgestart kan worden.

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update

De link Geavanceerde opties bevat nog een aantal interessante instellingen. Standaard worden naast Windows ook de andere ge´nstalleerde Microsoft-producten zoals Microsoft Office bijgewerkt (optie Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows). Eventueel is via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Privacy, optie Configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien op basis van mijn aanmeldingsgegevens na een update of herstart in te stellen dat Windows bij het installeren van een update Windows automatisch mag inloggen op het actieve gebruikersaccount zonder dat daarbij inloggegevens opgegeven moeten worden.

Is de optie Updates onderbreken geactiveerd dan wordt de installatie van updates met zeven dagen uitgesteld. Deze optie (alleen aanwezig bij Windows 10 Pro) is bedoeld om bedrijven niet onnodig in de problemen te laten komen, bijvoorbeeld omdat essentiŰle software (nog) niet compatible blijkt te zijn met een update. Is de periode van zeven dagen verlopen dan worden de uitgestelde updates alsnog ge´nstalleerd, met deze optie is dus hooguit wat tijd te winnen. Dit is niet voor niets, uit veiligheidsoverwegingen is het namelijk niet verstandig updates eindeloos uit te stellen! Wordt de optie Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden updates automatisch gedownload, zelfs via verbindingen met een datalimiet (er kunnen kosten van toepassing zijn) geactiveerd dan worden updates altijd gedownload, ook als er een datalimiet op de verbinding zit. Activeer deze optie alleen wanneer dat geen ongewenste kosten tot gevolg kan hebben.

Windows Update (geavanceerde opties)

TIP: Is zeven dagen niet voldoende dan kan de limiet eventueel met een tweak worden opgerekt, desgewenst tot in het oneindige. Open hiervoor de register-editor, navigeer naar de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ WindowsUpdate\UX\Settings en maak de DWORD-registerwaarde FlightSettingsMaxPauseDays aan met het gewenste aantal dagen als decimale waarde, bijvoorbeeld 365 om het installeren van updates met ÚÚn jaar uit te stellen. Door de aangemaakte registerwaarde te verwijderen, wordt de standaardwaarde van zeven dagen weer toegepast. Gezien de recente ontdekking moet er wel rekening mee worden gehouden dat deze tweak door een Windows-update weer de nek om kan worden gedraaid.

Voorheen mochten Microsoft-updates om veiligheidsredenen alleen van een Microsoft-server gedownload worden, vanaf Windows 10 wordt dit standpunt verlaten. Wordt via de link Delivery Optimization ingesteld dat apps en updates voor Windows en andere Microsoft-producten ook van andere servers mogen worden gedownload, dan kan de downloadtijd aanzienlijk worden verbeterd. Geeft deze handelswijze je een slecht gevoel of wil je niet dat de netwerkprestaties op ongepaste momenten drastisch verslechteren omdat updates over uw internetverbinding naar andere computers op internet worden verspreid? Zet deze optie dan uit of activeer de optie pc's in het lokale netwerk zodat apps en updates vanaf een vertrouwd apparaat binnen het eigen netwerk worden gedownload (met als bijkomend voordeel dat bandbreedte wordt bespaard omdat updates slechts eenmaal van internet hoeven te worden gedownload).

Windows Update: kiezen hoe updates worden geleverd/gedownload

Via de link Geavanceerde opties kan de voor Windows Update beschikbare down- en uploadsnelheid worden beperkt zodat meer controle wordt verkregen over het gebruik van de internetverbinding. Maken meerdere apparaten gebruik van de internetverbinding dan is het sowieso verstandig om de beschikbare bandbreedte (op al deze apparaten) te verlagen zodat er voldoende bandbreedte overblijft voor dagelijks internetgebruik. Is de optie Downloads van andere pcĺs toestaan geactiveerd dan is hier tevens een maandelijkse uploadlimiet in te stellen zodat de internetverbinding niet teveel belast wordt door het upladen van updates naar andere computers op het internet. Het uploaden is gemaximaliseerd tot 500 GB per maand, deze kan desgewenst worden verlaagd.

AUTOMATISCH DAGELIJKS ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden (zoals updates, beveiligingsscans en systeemdiagnoses) worden dagelijks rond 2 uur ĺs nachts uitgevoerd (mits de computer niet in gebruik is). Indien mogelijk wordt de computer daarbij zelfs uit de slaapstand gehaald. Via het configuratiescherm, onderdeel Beveiliging en onderhoud, kopje Onderhoud, link Onderhoudsinstellingen wijzigen kan het aanvangstijdstip worden aangepast. Is het ongewenst dat de computer voor onderhoudswerkzaamheden uit de slaapstand ontwaakt, deactiveer dan de optie Toestaan dat de computer op het geplande tijdstip voor gepland onderhoud uit de slaapstand wordt gehaald (de werkzaamheden worden dan uitgevoerd zodra de computer weer aan staat). Is het niet mogelijk het dagelijks onderhoud op het geplande tijdstip uit te voeren (bijvoorbeeld omdat de computer dan in gebruik is of uit staat) dan wordt deze bij de eerstvolgende mogelijkheid alsnog uitgevoerd.

TIP: Voor sommige updates is het noodzakelijk de computer direct opnieuw op te starten. Zo'n directe herstart is echter lang niet altijd wenselijk. Het automatisch opnieuw opstarten kan desgewenst met een aanpassing in het register worden uitgeschakeld (de updates worden dan bij de eerstvolgende herstart automatisch uitgevoerd): maak de DWORD-waarde NoAutoRebootWithLoggedOnUsers aan met de waarde 1 in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU (maak de sleutels WindowsUpdate en AU handmatig aan wanneer deze niet aanwezig zijn).


Probleemveroorzakende updates verwijderen

Via de link Geschiedenis van uw updates is te zien welke updates reeds zijn ge´nstalleerd. Ontstaan er problemen na het updaten dan is de installatie ongedaan te maken via de link Installatie van updates ongedaan maken (ook te bereiken via het configuratiescherm, onderdeel Programmaĺs en onderdelen, taak Ge´nstalleerde updates weergeven), rechter muisklik op de betreffende update, optie Verwijderen.

Windows Update: genstalleerde updates en onderdelen

Om te voorkomen dat gebruikers onnodig veiligheidsrisicoĺs lopen door de installatie van updates eindeloos uit te stellen, worden alle beschikbare updates in Windows 10 Home automatisch gedownload en direct ge´nstalleerd (bij Windows 10 Pro worden uitgestelde upgrades na 35 dagen alsnog ge´nstalleerd). Sommige updates (bijvoorbeeld een hardware driver) kunnen voor grote problemen zorgen. Meestal heeft het verwijderen van zoĺn problematische update geen zin omdat deze automatisch opnieuw zal worden ge´nstalleerd. Na veel kritiek van gebruikers heeft Microsoft de tool Show or hide updates (download: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930) beschikbaar gesteld waarmee de automatische installatie van een update kan worden uitgeschakeld (optie Hide updates) of alsnog ge´nstalleerd (optie Show hidden updates).

TIP: Zoals bij elk ander probleem dat plotseling ontstaat, kan (in plaats van het weer verwijderen van een update) ook Windows Systeemherstel (configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel starten) worden toegepast. Hiermee wordt Windows terug in de tijd gezet, naar een tijdstip dat het probleem er wellicht nog niet was. Komt het probleem na het updaten weer terug dan weet je dat een update de oorzaak is en kan deze worden uitgeschakeld.

Problemen met Windows Update oplossen

Problemen met de updatefunctie van Windows zijn helaas geen zeldzaamheid: zo komt het voor dat afgehandelde updates na een herstart toch weer opnieuw worden aangeboden of toont Windows elke keer weer een foutmelding omdat een specifieke update niet is gelukt. De meeste problemen worden opgelost door fouten te laten herstellen via de sub Probleem oplossen, onderdeel Windows Update, knop Probleemoplosser uitvoeren. Heeft dit geen effect, probeer dan of het verwijderen van de map SoftwareDistribution helpt (zie hierna). Controleer tevens of de weergavetaal overeenkomt met de taal van de ge´nstalleerde Windows-versie (via het onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal). Ook het handmatig downloaden en installeren van een steeds weer terugkerende update wil nog wel eens een oplossing bieden (een update kan worden opgespoord door te googlen naar het bij de update vermelde KB-nummer).

De updatebestanden verwijderen

Windows Update slaat de updatebestanden op in de map C:\Windows\SoftwareDistribution. Gezien het grote aantal updates kan deze map in de loop van de tijd behoorlijk omvangrijk worden. Door de succesvol ge´nstalleerde updatebestanden periodiek te verwijderen, kan kostbare schijfruimte worden vrijgemaakt. De map SoftwareDistribution kan zonder problemen in zijn geheel worden verwijderd, daarvoor moet echter wel eerst de service Windows Update tijdelijk worden gestopt. Dit kan bij het onderdeel Services door met rechts op de service Windows Update te klikken en te kiezen voor Stoppen. Met behulp van de Windows Verkenner kan de map met updatebestanden vervolgens worden verwijderd (of door middel van naamswijziging worden geback-upt). De updategeschiedenis wordt hierdoor ook gewist, maar dat is geen probleem: nadat Windows opnieuw is opgestart, wordt de map vanzelf opnieuw aangemaakt en werkt Windows Update weer als vanouds.

Sub Windows Defender

De beveiligingstool Windows Defender (op te starten met de knop Windows Defender openen) controleert het systeem continu op mogelijke besmetting met virussen, spyware en andere ongewenste software. De vijf onderdelen in het basisscherm (Virus- en bedreigingsbeveiliging, Prestaties en status van apparaat, Firewall- en netwerkbeveiliging, App- en browserbeheer en Gezinsopties) zijn tevens toegankelijk via het menu aan de linker zijde. Wordt bij een van de onderdelen een uitroepteken weergegeven dan is het verstandig dit nader te onderzoeken.

Windows Defender instellingen

De virus-, spyware- en malwaredefinities worden dagelijks (tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden) bijgewerkt. Aansluitend wordt automatisch een scan uitgevoerd maar deze kan natuurlijk ook handmatig worden geactiveerd via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, knop Snelle scan.

Windows Defender scan

De instellingen voor de scanner van Windows Defender zijn toegankelijk via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging. Blijkt Defender voor problemen te zorgen (bijvoorbeeld bij het achterhalen van een wachtwoord met een password recoverytool) dan kan de realtime-beveiliging tijdelijk worden uitgeschakeld (deze wordt na enige tijd automatisch weer ingeschakeld). Als alternatief kan ook worden gekozen om specifieke mappen, bestanden, bestandstypen (zoals het HOSTS-bestand) of een uitvoerbaar bestand (oftewel een programma) uit te sluiten voor controle (via de link Uitsluitingen toevoegen of verwijderen). Ben je erg gehecht aan je privacy, schakel dan de opties Cloudbeveiliging en Automatisch sample indienen uit om te voorkomen dat persoonlijke informatie naar Microsoft wordt verzonden. Tot slot beschermt Controlled Folder Access de mappen met persoonlijke bestanden tegen ongewenste wijzigingen (zie onderstaand kader).

Het onderdeel Prestaties en status van apparaat bevat algemene zaken aangaande de gezondheid van Windows, waaronder de status van Windows Update, de beschikbare opslagcapaciteit, probleemveroorzakende apparaatstuurprogrammaĺs en de levensduur van de batterij. Het onderdeel Firewall- en netwerkbeveiliging bevat instellingen van de firewall, pas deze alleen aan als daarvan de gevolgen bekend zijn. Het onderdeel App- en browserbeheer bevat de SmartScreen-instellingen, een filter waarmee Windows realtime wordt beschermd tegen schadelijke bestanden, apps en webpaginaĺs. Wordt een bestand als onbetrouwbaar aangemerkt dan geeft het filter een waarschuwing. Hoewel hiervoor informatie met Windows wordt uitgewisseld (wat uit privacy-overwegingen wellicht bezwaarlijk kan zijn), raad ik toch aan het SmartScreen-filter aan te laten. Waar het SmartScreen-filter te downloaden websites en apps controleert, houdt Exploit Protection de reeds ge´nstalleerde apps in de gaten. Indien nodig worden onbekende apps de toegang tot de met Controlled Folder Access beschermde mappen met persoonlijke bestanden ontzegd (zie kader).

CONTROLLED FOLDER ACCESS EN EXPLOIT PROTECTION

Een steeds vaker voorkomende bedreiging is ransomware: een virusbesmetting die persoonlijke bestanden versleutelt en pas weer vrijgeeft nadat een fors bedrag is betaald. Om computers tegen ransomware te beschermen, heeft Microsoft Controlled Folder Access en Exploit Protection als extra beveiliging aan Windows Defender toegevoegd. Hiermee worden respectievelijk de mappen met persoonlijke bestanden en Windows zelf beschermd tegen wijzigingen door schadelijke toepassingen.

Controlled folder access is vanuit Windows Defender te activeren via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, optie Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging, kopje Controlled folder access. Defender houdt een lijst met opslaglocaties bij die standaard worden beveiligd, via, link Beschermde mappen, knop Een beveiligde map toevoegen zijn hier persoonlijke mappen aan toe te voegen. Standaard krijgen alleen de door Microsoft vertrouwde apps toestemming om wijzigingen door te voeren. Probeert een niet-vertrouwde app toegang tot een beschermde opslaglocatie te krijgen, dan wordt deze geblokkeerd door Controlled Folder Access en plaatst Defender hierover een melding in het actiecentrum. Is de app ten onrechte geblokkeerd, voeg deze dan toe aan de lijst met vertrouwde apps via de link Een app toestaan via Controlled Folder Access, knop Een toegestane app toevoegen. De bestandsnaam en opslaglocatie van de app zijn te achterhalen via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-ALT-DEL), tabblad Processen, klik met rechts op het betreffende programma, optie Eigenschappen. Dit is ook meteen het nadeel van het activeren van Controlled folder access: elke app moet afzonderlijk aan de lijst worden toegevoegd. Hier is ruimte voor verbetering!

Wordt een programma nog steeds door Defender geblokkeerd, voeg deze dan ook toe aan de lijst met programma's die systeeminstellingen mogen wijzigen. Ga hiervoor naar het Defender-onderdeel App- en browserbeheer, link Instellingen voor Exploit Protection, kopje Programma-instellingen, knop Programma toevoegen om instellingen aan te passen, optie Exact bestandspad kiezen, blader naar de locatie van het betreffende uitvoerbare programmabestand (wederom te achterhalen via Taakbeheer), knop Openen. Het daaropvolgende venster Programma-instellingen: <bestandsnaam> bevat geavanceerde instellingen, deze kunnen worden genegeerd (knop Annuleren).

Windows Defender: Exploit Protection en Controlled Folder Access
 


Beschikken de kinderen over een speciaal kinderaccount dan is het mogelijk om via onderdeel Gezinsopties ouderlijk toezicht in te stellen: dit onderdeel bevat opties om ongepaste websites af te schermen, schermtijden in te stellen, activiteitenrapporten van de kinderen op te vragen en te bepalen welke apps en spelletjes ze voor hun eigen apparaat mogen kopen. Deze instellingen zijn gekoppeld aan een Microsoft-account en worden online beheerd via de link Gezinsinstellingen weergeven (deze opent de internetpagina https://account.microsoft.com/family). Door het kind ingediende verzoeken (om geblokkeerde items alsnog toe te staan) kunnen hier worden ingezien en desgewenst toegekend. Zorg er wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot jouw eigen account, anders zijn de opgelegde beperkingen eenvoudig ongedaan te maken! Via de link Apparaten bekijken (pagina https://account.microsoft.com/devices) kan de beveiligingsstatus van alle apparaten in het gezin worden gecontroleerd.

Sub Back-up

Bij sub Back-up komt Bestandsgeschiedenis aan bod, een tool die back-ups maakt van de persoonlijke bestanden. Omdat bestandsgeschiedenis een historie van de bestanden bijhoudt, zijn ook eerdere of beschadigde bestandsversies te herstellen (dit kan overigens vele malen efficiŰnter via online opslagdiensten als OneDrive of Dropbox). Ook back-ups die nog in Windows 7 of 8 zijn gemaakt, kunnen in Windows 10 worden hersteld. Klik daarvoor bij sub Back-up op de link Ga naar Back-up maken en terugzetten (Windows 7) (tevens toegankelijk vanuit het configuratiescherm). Link Ga naar Back-up maken en terugzetten (Windows 7) bevat nog een interessante optie, namelijk het maken (en terugzetten) van een systeemkopie van Windows!

Standaard staat bestandsbeheer uit. Om deze tool via de link Meer opties, link Zie Geavanceerde instellingen (of via het configuratiescherm, onderdeel Bestandsgeschiedenis), knop Inschakelen te kunnen activeren, moet eerst een externe back-uplocatie zoals een NAS (Network Attached Storage, een via het netwerk aangesloten opslagmedium) worden toegevoegd via de knop Een station toevoegen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Back-up

Bestandsgeschiedenis maakt automatisch een back-up van alle persoonlijke mappen, via de taak Mappen uitsluiten kunnen specifieke mappen worden uitgesloten. Het terugzetten van (bestanden uit) de back-up verloopt via de sub Back-up, link Meer opties, link Bestanden terugzetten vanuit de huidige back-up (of via Bestandsgeschiedenis in het configuratiescherm, taak Persoonlijke bestanden terugzetten). Kijk ook even naar de taak Geavanceerde instellingen, hier zijn de back-upfrequentie, de maximale omvang van het archief en de bewaartermijn in te stellen. Er kleeft overigens ook een nadeel aan deze back-upfunctie met slechts ÚÚn archiefbestand: raakt dit bestand beschadigd dan zijn daarmee ook meteen alle daarin opgeslagen bestanden niet langer te herstellen. Wat dat betreft kan beter een synchronisatietool als SyncBack worden gebruikt omdat deze van elk bestand apart een back-up maakt.

Bestandsgeschiedenis Windows 10

FOUTMELDING BESTANDSGESCHIEDENIS

Toont de back-upfunctie Bestandsgeschiedenis een foutmelding met de code 0x81000101, schakel dan systeemherstel uit (via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Systeembeveiliging, selecteer bij onderdeel Beveiligingsinstellingen een van de partities met ingeschakelde beveiliging, knop Configureren, optie Systeembeveiliging uitschakelen, knop OK; herhaal deze handeling totdat systeemherstel op alle partities is uitgeschakeld). Schakel vervolgens systeemherstel weer in voor de betreffende partities. Mogelijk is hiermee het probleem opgelost.


Sub Probleem oplossen

Deze sub bevat een grote verzameling wizards voor het oplossen van specifieke problemen zoals het niet kunnen afspelen of opnemen van audio of video, een niet werkende internet-, netwerk- of BlueTooth-verbinding, een printer die niet wil afdrukken, terugkerende foutmeldingen bij Windows Update, BSOD's (blauwe schermen), een niet werkend toetsenbord, compatibiliteitsproblemen, het niet aan de praat krijgen van de thuisgroep, niet goed functionerende apps en een niet werkende zoekindex. Voor elk van deze problemen is er een wizard, met een beetje geluk kunnen de problemen hiermee opgelost worden.

Sub Systeemherstel

Deze sub bevat interessante opties voor het herstellen van Windows. Hoewel er zelden tot nooit gebruik van gemaakt zal worden, kunnen ze toch van onschatbare waarde zijn. Zijn er problemen met Windows, probeer dan eerst of het terugzetten van een eerder gemaakt systeemherstelpunt een oplossing biedt (deze functie staat eveneens bekend onder de naam Systeemherstel, zie het kader). Wordt het probleem hier niet mee opgelost, dan kan met de optie Teruggaan naar de eerdere versie van Windows 10 altijd nog een eerdere Windows-installatie worden teruggezet (indien aanwezig). Het gaat dan meestal om de Windows 10-installatie die voorafging aan een grote update.

SYSTEEMHERSTELPUNT MAKEN EN TERUGZETTEN

Systeemherstel (bekend van eerdere Windows-versies) maakt het mogelijk om Windows te herstellen naar een eerder gemaakt systeemherstelpunt. Deze herstelfunctie is bijzonder nuttig wanneer Windows op de een of andere manier in de problemen komt, bijvoorbeeld na installatie van kwaadwillende software of een desastreus verlopen Windows-update. Deze herstelfunctie kan zelfs voorkomen dat Windows opnieuw moet worden ge´nstalleerd, een echte redder in nood dus!

Echter, na installatie van Windows 10 is systeemherstel standaard uitgeschakeld! Waarom Microsoft hiervoor heeft gekozen is een raadsel, er wordt blijkbaar de voorkeur gegeven aan de systeemherstel mogelijkheden van Windows 10. In tegenstelling tot Systeemherstel wordt echter niet de mogelijkheid geboden om Windows te herstellen naar een eerder gemaakt herstelpunt. Het is daarom verstandig om via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel configureren te controleren of Systeemherstel actief is. Met de knop Configureren is per partitie in te stellen of systeemherstel op de betreffende partitie actief is, voor een goede werking is het belangrijk dat systeemherstel voor de WIndows-partitie is ingeschakeld. Na inschakelen is het verstandig direct een herstelpunt aan te maken (knop Maken) zodat vanaf dat moment systeemwijzigingen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Windows Systeemerhstel starten en configureren

De herstelgegevens worden per partitie apart opgeslagen in de verborgen systeemmap System Volume Information als zogenaamde systeemherstelpunten en kunnen met de knop Systeemherstel (of via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel starten) op elk gewenst moment worden teruggezet. Lukt het niet meer een systeemherstelpunt terug te zetten, probeer het dan eens in veilige modus. Lukt het ook dan niet, verwijder dan de ge´nstalleerde beveiligingssoftware en andere op de achtergrond actieve systeemtools. Mocht ook dat niet baten dan kan Windows als laatste redmiddel wellicht nog naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet via de optie Deze pc opnieuw instellen. Merk op dat deze sub eveneens de naam Systeemherstel heeft gekregen, hetgeen nogal verwarrend is.

Zolang er nog geen systeemback-up is gemaakt, is het verstandig systeemherstel voor de Windows-partitie in te schakelen. Wordt besloten een systeemback-up te maken, schakel deze ruimtevretende functie dan eerst weer uit zodat de omvangrijke map System Volume Information wordt geleegd (dit heeft een kleinere image als resultaat). Na het uitschakelen van systeemherstel is het niet meer mogelijk terug te keren naar een eerder gemaakt herstelpunt, wacht dus met uitschakelen totdat Windows, drivers en software naar tevredenheid zijn ge´nstalleerd en afgesteld!

LET OP: In geval van een multiboot systeem kan systeemherstel voor problemen zorgen. Schakel in een multiboot-opstelling op beide systemen systeemherstel voor gezamenlijke gebruikte partities uit!


Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel

Als ook het herstellen van een vorige versie niet helpt, stel Windows dan opnieuw in (onderdeel Deze pc opnieuw instellen, knop Aan de slag), via de optie Mijn bestanden behouden worden de persoonlijke bestanden behouden. Dit is echter niet zonder risico, het advies is daarom om de persoonlijke bestanden eerst als back-up naar een veilige locatie te kopiŰren voordat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd. Met de optie Alles verwijderen wordt de computer teruggezet naar de fabrieksinstellingen (deze bewerkingen gelden alleen voor de systeempartitie, een eventuele datapartitie blijft als het goed is ongewijzigd). Nadat Windows is teruggezet, moeten de programma's en apps nog opnieuw worden ge´nstalleerd. De eerder ge´nstalleerde apps zijn via de Store, account-icoontje, optie Mijn bibliotheek, optie Alles tonen snel weer te installeren. De instellingen van de aan het Microsoft-account gekoppelde apps zijn online opgeslagen, na herinstallatie worden ze automatisch weer in de opnieuw ge´nstalleerde apps geladen.

Windows Systeemherstel: Deze pc opnieuw instellen (met behoud van bestanden, instellingen en programma's)

Tot slot is aan de sub Systeemherstel ook nog de optie Geavanceerde opstartopties toegevoegd om de pc vanaf een ander medium (bijvoorbeeld de Windows installatie-DVD) op te starten, in te loggen op het BIOS/UEFI, de opstartinstellingen te wijzigen danwel herstellen, systeemherstel toe te passen of Windows te herstellen met een eerder gemaakte installatiekopie.

Sub Activering

Heeft de automatische activatie van Windows nog niet tijdens de setup plaatsgevonden dan kan dat hier alsnog. Als dat vanwege activatieproblemen noodzakelijk is dan kan hier tevens de productcode worden gewijzigd. Via de knop Ga naar Store kan desgewenst een upgrade naar Windows 10 Pro worden aangeschaft.

KOPPEL DE WINDOWS-LICENTIE AAN EEN MICROSOFT-ACCOUNT

Bij de automatische activering wordt de hardwarematige 'vingerafdruk' van de computer naar de activatie-server van Microsoft verzonden om te controleren of er voor de betreffende computer een Windows-licentie is geregistreerd. Wordt de processor of het moederbord vervangen dan zijn activatieproblemen te verwachten, met als gevolg dat de Windows-licentie in rook opgaat. Met een beetje geluk kan de licentie nog door een medewerker van Microsoft worden hersteld door een telefonische activatie op te starten (nadat ook hier de activatie mislukt, wordt automatisch doorverbonden naar de helpdesk). Gelukkig kunnen deze activatieproblemen gemakkelijk worden voorkomen door de Windows 10-licentie aan een Microsoft-account te koppelen! Is het onverhoopt nodig om de processor of het moederbord te vervangen dan kan de licentie dankzij het gekoppelde Microsoft-account altijd weer in ere worden hersteld.

De Windows-licentie is via de link Account toevoegen aan een Microsoft-account te koppelen (wordt nog niet met dit Microsoft-account aangemeld op Windows dan moet tevens het wachtwoord van het gebruikersaccount worden opgegeven). Een succesvolle koppeling is te herkennen aan de melding Windows is geactiveerd met een digitale licentie die is gekoppeld aan uw Microsoft-account (in plaats van Windows is geactiveerd met een digitale licentie). Bij het opstarten van het gebruikersaccount wordt nu om een wachtwoord gevraagd. Dit kan eventueel ongedaan worden gemaakt door het gebruikersaccount los te koppelen van het Microsoft-account (via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info).

Windows opnieuw activeren nadat de hardware is vervangen

Na het vervangen van de hardware verloopt het opnieuw activeren van Windows via de probleemoplosser, te openen via de sub Activering, optie Problemen oplossen. Open de optie Ik heb onlangs hardware op dit apparaat gewijzigd en geef het Microsoft-account op waaraan de licentie is gekoppeld. Selecteer vervolgens de betreffende computer uit de lijst met gekoppelde apparaten zodat deze opnieuw geactiveerd kan worden. De ervaring moet nog leren of deze methode ook kan worden gebruikt om een licentie naar een compleet nieuwe computer over te zetten...


Sub Mijn apparaat zoeken

Via de sub Mijn apparaat zoeken, knop Wijzigen, optie De locatie van mijn apparaat regelmatig opslaan is in te stellen dat het apparaat periodiek een online signaal met de hardware-ID moet afgeven. Mocht het apparaat zijn zoekgeraakt of gestolen dan kan via de pagina https://account.microsoft.com/devices de laatst doorgegeven locatie en bijbehorend tijdstip worden achterhaald. Ondanks de veiligheidsmarge van een tiental meters blijkt de locatie in de praktijk nauwkeurig genoeg te zijn om een zoekgeraakt of gestolen apparaat terug te vinden.

Sub Voor ontwikkelaars

Deze sub is toegevoegd voor de ontwikkelaars van apps e.d. en is voor de doorsnee gebruiker nauwelijks interessant.

Sub Windows Insider-programma

Nieuwsgierig naar toekomstige aanpassingen van Windows 10 of wil je Microsoft graag feedback geven? Meld je dan met een Microsoft-account aan voor het Insider-programma. Wil je er een opstartbare DVD of USB-stick van maken, download de installatiebestanden dan als ISO-bestand via www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewiso. Het Windows Insider-programma biedt een langzame (relatief veilige) en een snelle manier voor het ontvangen van updates. Maar langzaam of snel, het blijven testversies en kunnen dus problemen veroorzaken. Door hier aan te geven geen insider-versies meer te willen ontvangen, wordt vanzelf teruggekeerd naar de reguliere versie (dit kan wel even duren).

TIP: Is de knop Aan de slag ontoegankelijk dan komt dat wellicht door wijzigingen aan de privacy-instellingen. De standaard privacy-instellingen zijn te herstellen met de tool ShutUp10 (download: www.oo-software.com/en/shutup10).

 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands