Windows systeemkopie/back-up/image maken

Is Windows geïnstalleerd, optimaal afgesteld en staan de persoonlijke bestanden op een andere partitie dan wordt het hoog tijd om deze status quo vast te leggen. Met een systeemback-up zijn alle bits van de Windows-partitie veilig te stellen, kan te allen tijde worden teruggekeerd naar exact dezelfde Windows-installatie zoals deze was op het moment dat de image werd gemaakt. De voorbereiding kost weliswaar wat tijd, het maken en terugzetten van de systeemback-up gaat echter in een handomdraai en kost slechts enkele minuten tot een half uur. Een peulenschil vergeleken met de tijd die het kost om het hele systeem weer opnieuw te installeren en optimaliseren!

Enkele goede redenen om een systeemback-up te gebruiken:

LET OP: Bij het terugplaatsen van een systeemback-up (image) wordt de gehele Windows-partitie (de C:-schijf) overschreven, dit resulteert in een onomkeerbaar verlies van alle gegevens op deze partitie. Het is daarom belangrijk dat eerst alle persoonlijke bestanden worden verplaatst naar een aparte datapartitie, liefst nog voordat een image wordt gemaakt.

Systeemherstel, back-up en recovery-mogelijkheden Windows

Laten we eerst eens een inventarisatie maken van de mogelijkheden die Windows zelf ter beschikking heeft om problemen met het besturingssysteem op te lossen.

Voor Windows 10 kom je dan al snel tot het volgende rijtje:

Windows 10 systeemkopie (back-up)

De bij de laatste optie genoemde installatiekopie (een image van Windows) moet natuurlijk in een vroeg stadium worden gemaakt, nog voordat er problemen ontstaan. De gangbare methode is via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemkopie maken (als alternatief kan ook de optie Back-up instellen worden gekozen, deze kent wat meer keuzeopties) en selecteer de gewenste back-uplocatie.

Is er (nog) geen partitie aanwezig die voldoende groot is om de image naar weg te schrijven dan zijn er vier oplossingen: naar een extern (via USB of het netwerk) aangesloten schijf wegschrijven, op DVD branden, een tweede interne schijf aansluiten of alsnog een extra partitie op de huidige schijf aanmaken (door de C:-partitie te verkleinen en de vrijgekomen schijfruimte te voorzien van de benodigde partitie). Een op de interne schijf opgeslagen kopie is eenvoudig en snel terug te zetten maar wordt de kopie op dezelfde interne schijf opgeslagen als waar de veilig te stellen partities zich bevinden, dan is er een potentieel risico (zie de waarschuwing in bovenstaande afbeelding). Is de computer uitgerust met ‘slechts’ één interne schijf, schrijf de installatiekopie dan voor de zekerheid (ook) weg naar DVD, externe schijf of netwerklocatie. Moet de interne schijf vanwege een defect worden vervangen, dan kan de geoptimaliseerde Windows-installatie altijd nog worden hersteld.

Nadat de back-uplocatie is gekozen kan met de knop Volgende de wizard worden voortgezet. Selecteer de in de installatiekopie op te nemen partities, knop Volgende, knop Back-up starten. Op deze wijze wordt een image gemaakt van alle belangrijke partities inclusief de bestanden die daarop staan. Het maken van de image zal enige tijd in beslag nemen. Zodra deze klaar is wordt geadviseerd om ook direct een systeemherstelschijf te branden om de gemaakte back-up in geval van problemen terug te kunnen zetten (deze schijf kan worden gemaakt via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemherstelschijf maken).

TIP: Lukt het niet om de gemaakte image via Windows-back-up terug te zetten dan kan het ook via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, onderdeel Geavanceerde opstartopties, optie Nu opnieuw opstarten (of door de computer op te starten vanaf de herstelschijf of de Windows 10-DVD, optie Uw computer herstellen), tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Herstellen met installatiekopie.

BACKUP IN WINDOWS 8.1/7/VISTA

Voor Windows 8.1 heb je de volgende opties:

 • Windows Systeemherstel (configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel configureren) voor het oplossen van kleine problemen door de computer te herstellen naar een automatisch gemaakt recent systeemherstelpunt. Een systeemherstelpunt terugzetten is eenvoudig: Een systeemherstelpunt terugzetten gaat eenvoudig via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel starten.
 • Vernieuwen van de Windows systeembestanden waarbij persoonlijke bestanden behouden blijven (charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Systeemherstel, optie Uw pc vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op uw bestanden). Deze methode is ingrijpender dan de systeemherstel zoals besproken bij het eerste punt.
 • Windows opnieuw installeren (charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Systeemherstel, optie Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren).
 • Een image van Windows terugzetten via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Systeemherstel, knop Nu opnieuw opstarten (of door de computer op te starten vanaf de Windows 8.1-DVD, optie Uw computer herstellen), tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Herstellen met installatiekopie. Deze image moet natuurlijk wel al in een eerder stadium zijn gemaakt via het configuratiescherm, onderdeel Bestandsgeschiedenis, taak Back-up van systeemkopie of  met behulp van de PowerShell (opstarten met administratorrechten, zie het Win-X startmenu), commando wbAdmin start backup -backupTarget:G: -include:C: -allCritical –quiet (zie afbeelding). Wijzig de schijfletters naar gelang de Windows- en backup-partitie, de backuplocatie mag ook een netwerklocatie zijn.
 • Een WIM-image (systeemback-up) van de Windows-partitie maken (Win-X startmenu, Opdrachtprompt (als administrator), commando RecImg /CreateImage X:\Backup). Let op: het terugzetten van deze image is niet eenvoudig, ik adviseer daarom alleen gebruik te maken van deze optie als u kennis van zaken heeft!

En voor Windows 7/Vista heb je de volgende opties:

 • Windows Systeemherstel (configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Systeembeveiliging, knop Maken) voor het oplossen van kleine problemen door de computer te herstellen naar een automatisch gemaakt recent systeemherstelpunt. Een systeemherstelpunt terugzetten is eenvoudig: configuratiescherm, onderdeel Herstel, knop Systeemherstel starten.
 • Back-up van Windows en persoonlijke bestanden maken en terugzetten (con­figuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten, link Back-up instellen respectievelijk link Bestanden vanuit een andere back-up terugzetten).
 • Een systeemkopie maken van de Windows-partitie (configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten, taak Een systeemkopie maken) en terug­zetten met de Windows 7/Vista installatie-DVD of een systeemherstelschijf (aan te maken via de taak Een systeemherstelschijf maken). Wordt overigens een tweede back-up gemaakt, kopieer dan eerst de bestanden van de eerste back-up naar een veilige locatie omdat deze anders worden overschreven!
 • Windows opnieuw installeren.

De imaging tool EaseUS Todo Backup

Het met Windows Back-up terugzetten van een image werkt niet altijd goed. Gelukkig kan ook met alternatieve imagesoftware een back-up van Windows worden gemaakt. Een van de betere gratis imagingtools is EaseUS Todo Backup Free (download: www.easeus.com/backup-software/personal.html, klik met de rechter muisknop op de blauwe download-knop, optie In nieuw venster openen om te voorkomen dat je eerst je e-mailadres moet opgeven). Negeer de tijdens de setup aangeboden Home-editie en controleer de te doorlopen opties zorgvuldig om te voorkomen dat er op sneaky wijze extra software geïnstalleerd wordt: deactiveer in ieder geval de optie Join in the Customer Experience Improvement Program en vink in het venster Install Additional Software alle opties uit!

EaseUS maakt een back-up van de gehele schijf, partities (knop Disk/Partition Backup), het Windows besturingssysteem (knop System Backup) of zelfs op bestandsniveau (met de knoppen File Backup en Smart Backup). De images kunnen op een willekeurige locatie worden opgeslagen (in geval van een back-up op bestandsniveau kan de back-up ook online worden opgeslagen naar OneDrive, Dropbox of Google Drive). De image kan ook met een op Windows of Linux gebaseerde opstartbare herstel-DVD of USB-stick worden teruggezet, handig in geval Windows niet meer wil opstarten! Het is uiteraard verstandig om deze herstelschijf alvast aan te maken (via de knop Tools, optie Create Emergency Disk), indien nodig kan hij echter ook op een andere Windows-computer worden aangemaakt.

TIP: Met de knop Clone kan de gehele schijf (inclusief het besturingssysteem) worden overgezet naar een nieuwe schijf, ideaal voor het overzetten van Windows naar een SSD-schijf. Maak eventueel gelijktijdig gebruik van de optie om het bestandssysteem van een SSD-schijf te optimaliseren.

De imaging tool Partition Saving

De tool die zijn sporen op dit gebied reeds lang heeft verdiend, is Partition Saving (download: www.partition-saving.com). Met deze software kan een image van de volledige Windows-partitie (inclusief geïnstalleerde software en instellingen) worden gemaakt én teruggezet. Om de werking van Partition Saving te kunnen begrijpen volgt hier een beknopte handleiding. Aan het einde van deze pagina wordt ook uitgelegd hoe de systeemback-up CD in een handomdraai op maat kan worden gemaakt zodat deze is afgestemd op uw eigen computer. Het is even een (lastig) klusje maar het maken en terugzetten van een image is daarna zo gebeurd!

Partition Saving is er in twee varianten: de één werkt vanuit een MS-DOS-omge-ving en de ander vanuit een Windows-omgeving.

Het opstarten van Partition Saving in een MS-DOS-omgeving

Partition Saving kan onder MS-DOS het gemakkelijkst worden gestart door het bestand SAVEPART.EXE naar de voor dit doel extra aangemaakte FAT32-partitie te kopiëren. Start vervolgens de computer op vanaf een opstartbare MS-DOS CD en geef het commando C:\SAVEPART om Partition Saving vanaf die partitie op te starten (wijzig eventueel de schijfletter, deze is afhankelijk van de FAT32-partitie waarop SAVEPART.EXE is geplaatst).

Het opstarten van Partition Saving in een Windows-omgeving

In de download van Partition Saving is tevens het bestand SPARTWIN.EXE opgenomen. Met dit bestand kan het programma vanuit een Windows-omgeving worden uitgevoerd. Deze versie werkt op vergelijkbare wijze als de MS-DOS-versie, maar heeft als bijkomende voordelen dat de muis kan worden gebruikt voor de aansturing en dat NTFS-partities kunnen worden gebruikt voor het wegschrijven van de gemaakte back-up.

Hoewel het programma onder Windows kan worden gebruikt, is het niet mogelijk om vanuit Windows zelf een image van de partitie te maken waarop het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd! Er zal dus eerst een nieuwe, op Windows gebaseerde werkomgeving moeten worden gecreëerd. Dit kan door gebruik te maken van een op Windows gebaseerd opstartbaar medium zoals VistaPE of Windows 7/8.1 PE. Plaats het bestand SPARTWIN.EXE op de gewenste back-uplocatie, start de computer op vanaf de opstartbare DVD en voer dit bestand uit door er op te dubbelklikken. Op deze manier is het tevens mogelijk om de back-up naar een externe schijf weg te schrijven.

Het maken van een systeemback-up met Partition Saving

Nu het programma is opgestart (in een MS-DOS- of in een Windows-omgeving), kan met behulp van onderstaande keuzes een back-up van de Windows-partitie worden gemaakt (het terugzetten van een back-up gaat op vergelijkbare wijze, kies aan het begin voor Restore an element en de rest wijst voor zich):

 1. Kies voor Save an element.
 2. Kies voor Disk number 0.
 3. Kies voor All sectors (gehele partitie), Occupied sectors (alleen bezette sectoren) of Element without swap files (neemt de pagefile en de hibernation file niet mee). In het laatste geval moet de locatie van de swap files worden gekozen, meestal is dat de root directory (\).
 4. Kies de schijfletter voor de opslag van de back-upfiles.
 5. Geef een bestandsnaam op, het liefst met een extensie .000 (bijvoorbeeld WINBU.000).
 6. Activeer de optie Automatic naming, hierdoor worden de bestanden automatisch doorgenummerd (onder Windows kan dat eenvoudig met de muis, onder MS-DOS via tweemaal ALT-TAB, de spatiebalk en nogmaals ALT-TAB om terug te keren naar het hoofdscherm).
 7. Kies voor OK om door te gaan met de back-upprocedure.
 8. Definieer de maximale grootte van de back-upbestanden (bijvoorbeeld 680 MB) zodat de bestanden eventueel op CD-ROM gebrand kunnen worden.
 9. Kies een compressieratio (optie 1 geeft doorgaans de beste verhouding van snelheid en compressie).
 10. Na afloop wordt gevraagd of de gemaakte keuzes opgeslagen moeten worden in een configuratiebestand. Een dergelijk bestand kan eventueel van pas komen om het terugzetten van de back-up te automatiseren. Sla het configuratiebestand desgewenst op.

LET OP: Voordat een back-up van de gehele partitie (All sectors) wordt gemaakt, is het verstandig de niet gebruikte sectoren met Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6) te overschrijven met nullen: hiermee wordt voorkomen dat de back-up groter wordt dan nodig (in geval van een SSD-schijf wordt deze procedure niet aanbevolen). Selecteer vanuit Disk Scrubber de Windows-partitie en stel het overschrijven in op All zeros (knop Edit, activeer de optie Custom Pattern Enabled, wijzig Pattern #s in de waarde 1, klik op de knop Save en activeer de optie Custom (user definable pattern)). Klik vervolgens op de knop Scrub Drive om lege ruimte te overschrijven met nullen.

SCHOONEPC SYSTEEMBACK-UP CD (MET PARTITION SAVING)

Op de volgende pagina's staat een handleiding voor het branden van een (voor uw eigen computer op maat gemaakte) SchoonePC systeemback-up CD, gebaseerd op MS-DOS en Partition Saving. Deze CD is voorzien van een gebruikersvriendelijk opstartmenu voor het op eenvoudige wijze maken en terugzetten van een systeemback-up van de Windows-partitie. Afhankelijk van de hoeveelheid geïnstalleerde software en de snelheid van de computer kost dit proces met deze CD slechts enkele toetsaanslagen en 5-30 minuten tijd. Zo kan het met veel bloed, zweet en tranen geoptimaliseerde Windows-systeem ten allen tijde weer eenvoudig worden teruggezet! Zie de volgende pagina's voor meer informatie over het maken van een opstartbare systeemback-up CD:

Microsoft Windows Millennium Startup Menu
1. Helpinformatie over de SchoonePC back-up CD.
2. Back-up nr. 1 van systeem MAKEN (gehele partitie).
3. Back-up nr. 2 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
4. Back-up nr. 3 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
5. Back-up nr. 1 van systeem TERUGZETTEN.
6. Back-up nr. 2 van systeem TERUGZETTEN.
7. Back-up nr. 3 van systeem TERUGZETTEN.
8. MS-DOS.
 
Enter a choice: 1  Remaining time: 29
F5=Safe mode  SHIFT+F5=Command prompt
SHIFT+F8=Step-by-step confirmation of every step [N] 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands