Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen

Standaard worden de persoonlijke bestanden (documenten, afbeeldingen, muziek, video's, e-mailarchief, contactpersonen, e.d.) opgeslagen op de Windows-partitie in de map C:\Gebruikers\inlognaam, midden tussen de systeembestanden van het besturingssysteem. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de meest praktische opslaglocatie is. De persoonlijke bestanden kunnen beter op een andere locatie worden opgeslagen, bij voorkeur op een aparte datapartitie. Het maken van een geautomatiseerde back-up van de persoonlijke gegevens wordt zo stukken eenvoudiger en omdat de datapartitie buiten schot blijft bij het herinstalleren van Windows, staan de persoonlijke gegevens hier relatief veilig. Erg prettig wanneer Windows niet meer wil opstarten!

TIP: Verplaats de mappen met persoonlijke bestanden zo snel mogelijk na het (her-)installeren van Windows, het liefst nog voordat extra software wordt geïnstalleerd.


ALGEMENE TIPS

- Verplaats de mappen met persoonlijke bestanden zo snel mogelijk na het (her)installeren van Windows, liefst nog voordat extra software wordt geïnstalleerd.

- Sommige van de hier besproken systeembestanden zijn niet zichtbaar omdat ze volgens de standaard instellingen van de Windows Verkenner verborgen worden. De bestanden kunnen zichtbaar worden gemaakt door op het lint, tabblad Beeld de optie Verborgen items te activeren.

- Het is alleen mogelijk de persoonlijke mappen te verplaatsen van het account waarop is aangemeld. De procedures moeten dus per account afzonderlijk worden uitgevoerd!


Een datapartitie aanmaken

Voorafgaande aan het verplaatsen van de persoonlijke bestanden moet eerst de doellocatie in orde worden gemaakt. Vaak maakt Windows gebruik van maar één partitie, en moet er dus eerst een extra partitie worden aangemaakt. Moet Windows opnieuw geïnstalleerd worden dan kan dit voorafgaande aan de herinstallatie (met behulp van partitioneringssoftware) óf, nog makkelijker, tijdens de setup van Windows. Is het niet gewenst om Windows opnieuw te installeren, verklein de Windows-partitie dan mét behoud van gegevens, maak vervolgens met Schijfbeheer een nieuwe partitie aan en voorzie deze van een schijfletter (dit boek gaat uit van de schijfletter D:). Tot slot kan voor elk gebruikersaccount een eigen persoonlijke map worden aangemaakt, voorzien van een duidelijke naam (bijvoorbeeld D:\Menno).

TIP: Omdat op voorhand niet bekend is hoeveel schijfruimte een gebruikersaccount in de toekomst nodig heeft, is het niet zinvol om voor elk gebruikersaccount een aparte datapartitie aan te maken, zeker als de schijfruimte beperkt is. De voorkeur gaat daarom uit naar één grote datapartitiemet daarop voor elk account een persoonlijke map.

Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen

zie instructievideo 06

In Windows is vastgelegd welke locatie (map of bestand) standaard moet worden gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Deze opslaglocatie is eenvoudig te wijzigen naar een andere partitie.

Bij het verplaatsen van de persoonlijke mappen gaat het voornamelijk om de submappen van C:\Gebruikers\inlognaam (zoals de mappen 3D-objecten, Afbeeldingen, Bureaublad, Contactpersonen, Documenten, Downloads, Favorieten, Muziek, OneDrive, Opgeslagen spellen en Video's; de mappen Koppelingen en Zoekopdrachten zijn van minder belang). Er zijn twee manieren om deze mappen en bestanden te verplaatsen: volgens de officiële methode (via de Eigenschappen van de betreffende map, tabblad Locatie) of eenvoudigweg door te knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) vanuit de Windows Verkenner. De knippen-plakkenmethode geeft minder problemen en is beduidend eenvoudiger, en verdient daarom de voorkeur. Bij sommige door fabrikanten bewerkte Windows-installaties ontbreekt het tabblad Locatie, in dat geval is er geen andere keus dan de betreffende mappen door middel van knippen en plakken te verplaatsen.

Persoonlijke bestanden verplaatsen naar een andere partitie

LET OP: De map OneDrive kan pas worden verplaatst nadat deze is losgekoppeld van het Microsoft-account. Geef vervolgens bij het opnieuw koppelen de gewenste locatie op.

De officiële verplaatsingsmethode

Om duidelijk te maken hoe de officiële verplaatsingsmethode in zijn werk gaat, wordt als voorbeeld de map Documenten besproken (het verplaatsen van de eerdergenoemde submappen in de map C:\Gebruikers\inlognaam verloopt op vergelijkbare wijze). Voordat de bestanden in de map Documenten overgezet kunnen worden, moet eerst vanuit de Windows Verkenner een submap worden aangemaakt in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\Menno\Documenten). Klik vervolgens met de rechter muisknop op de originele map (C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten), kies Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, navigeer naar de zojuist aangemaakte map D:\inlognaam\Documenten en klik op de knop Map selecteren. Klik tot slot op de knop Toepassen gevolgd door de knop Ja om de complete map Documenten (inclusief bestanden) automatisch naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

Locatie Documenten wijzigen

LET OP: Selecteer bij deze methode altijd een map, en nooit een partitie! Is per ongeluk toch een partitie geselecteerd (in plaats van een map) dan is dat te herstellen via de knop Standaardinstellingen herstellen (de map wordt dan teruggezet naar C:\Gebruikers\inlognaam).

De verplaatsingsmethode d.m.v. knippen en plakken

De officiële methode is tijdrovend en gaat gepaard met enkele risico’s. Gelukkig is er een eenvoudig alternatief, de persoonlijke mappen zijn namelijk ook eenvoudig te verplaatsen door ze vanuit de Windows Verkenner te knippen (CTRL-X) en op de gewenste locatie te plakken (CTRL-V). Hierbij kunnen de mappen (die normaal via het tabblad Locatie zijn te verplaatsen) nu in één handeling worden verplaatst. Dat is wel zo praktisch en minder foutgevoelig.

SUBMAPPEN VAN EEN PICTOGRAM VOORZIEN

Nieuwe submappen kunnen desgewenst van een herkenbaar pictogram worden voorzien. Klik met rechts op de map, kies Eigenschappen, tabblad Aanpassen, knop Ander pictogram en selecteer het gewenste pictogram. Bijna elk uitvoerbaar bestand is voorzien van pictogrammen. Blader eventueel naar het bestand van het bijbehorende programma in de map C:\Program Files (x86) of C:\Program Files wanneer je geen geschikt pictogram kan vinden (in bovenstaande afbeeldingen is dat voor de submap Outlook-bestanden gedaan).


RSS-FEEDS (INTERNET EXPLORER)

De map met RSS-feeds (C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\Microsoft\Feeds) is een apart geval. De map kan wel eenvoudig vanuit de Windows Verkenner middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gebruikersmap D:\inlognaam worden verplaatst, bij de RSS-feeds is het echter niet mogelijk de standaard opslaglocatie te wijzigen. Om Internet Explorer toch over de nieuwe locatie te informeren, moet op de oorspronkelijke locatie een symbolische link worden aangemaakt die verwijst naar de nieuwe locatie. Dit gaat als volgt: ga naar het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren (of start Opdrachtprompt (administrator) via het Win-X startmenu) en voer het volgende MKLINK-commando in om de symbolische link naar de map Feeds aan te maken:

MKLINK /d "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Feeds" "D:\inlognaam\Feeds"


PROBLEMEN BIJ HET OPSLAAN VAN GEGEVENS

Bij het verplaatsen van de persoonlijke mappen komt het regelmatig voor dat het gebruikersaccount niet over de benodigde beheerrechten beschikt waardoor er problemen ontstaan bij het opslaan van gegevens in de submappen van de nieuw aangemaakte persoonlijke map. Handelingen als het toevoegen van een website aan de map met favoriete websites, het abonneren op een RSS-feed of het plaatsen van een afspraak in de agenda worden daardoor niet bewaard of lopen vast in een foutmelding.

Dit probleem wordt verholpen door het gebruikersaccount volledige beheerrechten te geven: klik met rechts op de betreffende map (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Feeds) en kies achtereenvolgens voor de optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken, knop Toevoegen. Voer hier de naam van het gebruikersaccount in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Is de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount herkend, klik dan op de knop OK om de machtigingen voor dit account in te stellen. Tot slot moet voor deze gebruiker bij Toestaan nog de optie Volledig beheer worden geactiveerd, gevolgd door de knop Toepassen. De beheerrechten kunnen overigens ook eenvoudig worden verkregen met een take ownership.


MAP OPENBAAR VERPLAATSEN (ALLEEN LOKAAL ACCOUNT)

Een map Openbaar (C:\Gebruikers\Openbaar) deelt bestanden tussen lokale gebruikersaccounts. Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan neemt OneDrive deze functie over (als alternatief kan ook Dropbox worden gebruikt). Houd er rekening mee dat het verplaatsen van de map Openbaar voor problemen kan zorgen! Het advies is daarom deze map alleen te verplaatsen als dat echt nodig is.

Wil je de openbare map (inclusief onderliggende submappen) toch verplaatsen, dan gaat dat als volgt: maak vanuit de Windows Verkenner een nieuwe map aan op de nieuwe locatie (bijvoorbeeld D:\Openbaar) en verplaats (middels knippen en plakken) de submappen hiernaartoe. Tot slot moet nog een registeraanpassing worden gemaakt om de verwijzing naar de map Openbaar te wijzigen naar de zojuist aangemaakte map. Open de registereditor en wijzig in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList de registerwaarde Public zodat deze naar de nieuwe opslaglocatie verwijst:


Persoonlijke mappen en bestanden van programma’s verplaatsen

Veel programma’s maken een eigen map aan voor het opslaan van programmagebonden persoonlijke gegevens. Gebeurt dat als submap in de map Documenten dan kunnen de bestanden op de gangbare wijze worden verplaatst. Sommige programma’s slaan de persoonlijke gegevens echter elders op (bijvoorbeeld in een submap van C:\Gebruikers\inlognaam), deze mappen moeten vaak op een alternatieve manier worden verplaatst. Soms biedt het betreffende programma een optie voor het verplaatsen van de map, soms moeten ze worden verplaatst met behulp van een symbolische link. Hierna wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Met een symbolische link de standaard opslaglocatie wijzigen

Het wijzigen van de standaard opslaglocatie van een programma kan doorgaans vanuit het programma zelf of met een zoekactie in het register. Is de ingestelde opslaglocatie niet te wijzigen, maak dan vanuit de Windows PowerShell (Admin) met het commando MKLINK een symbolische link aan zodat vanaf de oude locatie wordt verwezen naar de nieuwe locatie. Voor een bestand is het commando CMD /c MKLINK <originele bestandslocatie>” “<nieuwe bestandslocatie> en voor een map CMD /c MKLINK /d <originele map>” “<nieuwe map>.

De standaard opslaglocatie van Outlook wijzigen

De database van Microsoft Outlook bevat e-mail, agenda-items, contacten en notities. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meerdere .PST-bestanden. Bij nieuw aan Outlook toegevoegde e-mailaccounts wordt het e-mailadres in de naam van het PST-bestand verwerkt, bijvoorbeeld info@schoonepc.nl.PST. De .PST-bestanden worden standaard opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ Documenten\Outlook-bestanden (is het automatisch archiveren actief dan bevat deze map tevens het bestand ARCHIVE.PST). Alle PST-bestanden in deze map moeten afzonderlijk naar de persoonlijke map op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Outlook) worden verplaatst. Dat kan het eenvoudigst vanuit de Windows Verkenner met knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) nadat Outlook is afgesloten (herstart Windows bij voorkeur eerst even om er zeker van te zijn dat Outlook ook niet meer als achtergrondproces actief is). Nu het bestand van de oorspronkelijke locatie is verwijderd, zal Outlook bij het opstarten een foutmelding tonen. Navigeer direct naar de nieuwe locatie (accepteer daarbij de foutmeldingen) en herstart Outlook. Herhaal deze procedure totdat alle PST-bestanden zijn verplaatst. Blijft Outlook na het verplaatsen van de PST-bestanden nog steeds foutmeldingen vertonen, ga dan naar tabblad Bestand, knop Accountinstellingen, optie Accountinstellingen tabblad E-mail en verwijs bij elk e-mailadres dat met POP wordt beheerd, naar de juiste Postvak IN (knop Map wijzigen).

FOUTMELDING 0x8004010F OUTLOOK GEGEVENSBESTAND

Wordt na het verplaatsen van de Outlook-database de foutmelding 0x8004010F getoond (met de mededeling Het Outlook-gegevensbestand kan niet worden geopend) dan is de koppeling met het verplaatste PST-bestand niet goed verlopen. Via tabblad Bestand, knop Accountinstellingen, tabblad Gegevensbestanden is te achterhalen aan welk PST-bestand een e-mailaccount is gekoppeld, mogelijk wordt er geen PST-bestand vermeld. Via tabblad E-mail is voor het betreffende e-mailaccount met de knop Map wijzigen het correcte archiefbestand te selecteren. Wordt het probleem hiermee niet opgelost, maak dan het e-mailaccount opnieuw aan (knop Nieuw, selecteer achtereenvolgens de opties Handmatige instelling of extra servertypen, POP of IMAP, vul de accountgegevens in, activeer de optie Bestaand Outlook-gegevensbestand) en blader naar het juiste PST-bestand om deze aan het zojuist aangemaakte e-mailaccount te koppelen. Nadat dit gebruikersaccount als standaard is ingesteld, kan het probleemveroorzakende account worden verwijderd.


eM Client

De database van eM Client wordt standaard opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\eM Client. Om de opslaglocatie te wijzigen, moet eerst de nieuwe locatie worden ingesteld (via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Opslag, bijvoorbeeld D:\inlognaam\eM Client). Sluit vervolgens eM Client af om het oorspronkelijke archief (de bestanden in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\eM Client) met knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) te verplaatsen naar de nieuwe locatie.

Aanvullingen MS Office woordenboek

De opslaglocatie van het woordenboekbestand van Microsoft Office (met daarin de persoonlijk aangebrachte spellingscorrecties) kan worden gewijzigd door het bestand CUSTOM.DIC (C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Proof of UProof) te verplaatsen naar een apart daarvoor aangemaakte map op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Woordenboek). Vervolgens moet Office hiervan op de hoogte worden gebracht: start Word, kies Extra, Opties, tabblad Spelling en grammatica (Word 2003), de Office-knop, knop Opties voor Word, taak Controle (Word 2007) of knop Bestand, Opties, taak Controle (Word 2010/2013). Vervolg met de knop Aangepaste woordenlijsten, knop Toevoegen.

Gegevens afschermen voor andere gebruikers

Moeten de persoonlijke bestanden worden afgeschermd voor andere gebruikersaccounts zodat alleen het ingelogde account lees- en schrijfrechten heeft? Wijzig dan de machtigingen voor de map D:\inlognaam zodat alleen het aangemelde gebruikersaccount lees- en schrijfrechten heeft: klik met rechts op de map, optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Geavanceerd, knop Overname uitschakelen. Het volgende venster wordt nu getoond:

Overneembare machtigingen van het bovenliggende object opnemen

Klik op de optie Verwijderen alle overgenomen machtigingen van dit object zodat de reeds ingestelde machtigingen worden verwijderd. Voeg in het volgende venster het betreffende account toe met de knop Toevoegen: voer via de link Een principal selecteren de naam van het account in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Zodra de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount is herkend, kunnen de machtigingen voor dit account worden ingesteld: klik op de knop OK, activeer de status van de machtiging Volledig beheer (waardoor alle andere typen machtigingen ook worden geactiveerd) en bevestig de wijziging met tweemaal OK.

Machtigingen van een map wijzigen

TIP: Soms is het handig om het administratoraccount van de beheerder ook toegang tot de persoonlijke map te geven, bijvoorbeeld voor het maken van geautomatiseerde back-ups van de persoonlijke bestanden!

LET OP: Administratoraccounts kunnen zich voor elk account lees- en schrijfrechten toe-eigenen, ook als daar volgens de ingestelde machtigingen geen rechten toe zijn (zie de informatie over take ownership) Is dat niet wenselijk, zorg er dan voor dat alleen de beheerder over een administratoraccount beschikt door het accounttype van de overige administratoraccounts in een standaard account te wijzigen (via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Gezin en andere gebruikers, selecteer het account, knop Accounttype wijzigen)!

De map C:\Gebruikers in zijn geheel verplaatsen

Hoewel het niet is aan te raden omdat het grote problemen kan veroorzaken, is de map C:\Gebruikers ook in zijn geheel te verplaatsen (als alternatief voor het verplaatsen van de losse submappen) door de setupbestanden van Windows aan te passen. Deze (hier niet nader beschreven) ingreep is echter niet eenvoudig en daarom niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er eenvoudigere technieken die hetzelfde resultaat hebben: een registeraanpassing (direct na de installatie van Windows) dan wel door middel van een symbolische link (een link die de oude locatie doorlinkt naar de nieuwe locatie, met als voordeel dat een reeds aangemaakte gebruikersaccount behouden kan blijven).

LET OP: Ook al lijkt het in één keer verplaatsen van de gehele map C:\Gebruikers een snelle oplossing, toch gaat de voorkeur uit naar het verplaatsen van de afzonderlijke persoonlijke mappen (zoals eerder in deze paragraaf beschreven). De reden is eenvoudig: in de persoonlijke submappen van C:\Gebruikers wordt naast de persoonlijke data namelijk ook veel informatie geplaatst die niet op een datapartitie thuishoort. Wordt de map Gebruikers toch in zijn geheel naar een andere partitie verplaatst en daarna een image van de C:-schijf gemaakt, maak dan ook meteen een back-up van de map Gebruikers omdat er anders na het terugzetten van de image problemen in het gebruikersaccount kunnen ontstaan!

Verplaatsen door middel van een registeringreep

Kopieer de (standaard verborgen) systeemmappen C:\Gebruikers\Default en C:\Gebruikers\Openbaar naar de map D:\Gebruikers. Wijzig vervolgens met behulp van de registereditor in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList de registerwaarden Default, Public en Profile Directory in respectievelijk D:\Gebruikers\Default, D:\Gebruikers\Public en D:\Gebruikers.

Er moet vervolgens een nieuw gebruikersaccount worden aangemaakt, de bestaande accounts maken namelijk nog gebruik van de oude locatie. Nadat het oude account is afgemeld en het nieuwe account is aangemeld, kunnen de persoonlijke gegevens van het oude account worden overgezet naar het nieuwe account. Wanneer met zekerheid alle persoonlijke gegevens zijn overgezet, kan ter afronding het oude account worden verwijderd.

Verplaatsen door middel van een symbolische link

Start de computer op vanaf de Windows-DVD, kies achtereenvolgens voor Uw computer herstellen, Problemen oplossen, Geavanceerde opties, Opdrachtprompt en geef de onderstaande commando’s (secuur overtypen!):

XCOPY C:\users D:\Gebruikers /e /k /o /h /b
RD /s C:\users
MKLINK /d C:\users D:\Gebruikers
EXIT

Met deze commando’s worden achtereenvolgens (1) de map C:\Gebruikers (ook wel users genoemd) gekopieerd naar de map D:\Gebruikers, (2) de map C:\Gebruikers verwijderd, (3) een symbolische link voor de nieuwe locatie aangemaakt en (4) de opdrachtprompt weer verlaten.

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring